Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

20.11.2018

Raport bieżący 22/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Kossan Latex Industries (M) SDN. BHD. ("Kossan") z siedzibą w Klang, Malezja w okresie od dnia 4 kwietnia 2018 r. do dnia 19 listopada 2018 r. przekroczyła 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Jednostkową umową o największej wartości spośród umów zawartych z Kossan w ww. okresie jest umowa sprzedaży stwierdzona fakturą z dnia 25 lipca 2018 r., której stronami są Kossan jako sprzedający i Emitent jako kupujący, a przedmiotem jest sprzedaż rękawic za cenę 141.289 USD, tj. 523.051,88 zł według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy. Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

 

Wróć

Nasi klienci