Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

31.01.2019

Raport bieżący 5/2019

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w 2019 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1) jednostkowy raport roczny za 2018 r. - w dniu 25 marca 2019 r.,

2) skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - w dniu 25 marca 2019 r.,

3) skonsolidowane raporty kwartalne za:

a) I kwartał 2019 r. - w dniu 15 maja 2019 r.,

b) III kwartał 2019 r. - w dniu 18 listopada 2019 r.,

4) skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. - w dniu 16 września 2019 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), skonsolidowane raporty kwartalne Emitenta będą zawierały kwartalne informacje finansowe zawierające informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 zdanie pierwsze Rozporządzenia, w związku z czym Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowany raport półroczny Emitenta będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z tym Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Emitent, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. i II kwartał 2019 r.

 

Wróć

Nasi klienci