Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

25.03.2019

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 420 410 300 764 98 528 70 856
Zysk na działalności operacyjnej 16 414 5 662 3 847 1 334
EBITDA* 30 564 14 389 7 163 3 390
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 7 468 4 927 1 750 1 161
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach, rozwodniona) 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
Zysk na jedną akcję (rozwodniony) 0,71 0,47 0,17 0,11
Rzeczowe aktywa trwałe 180 994 137 932 42 092 33 070
Zapasy 97 224 73 955 22 610 17 731
Należności 78 967 48 063 18 364 11 523
Środki pieniężne 16 206 20 789 3 769 4 984
Aktywa razem 382 514 288 740 88 957 69 227
Kapitał zakładowy 10 589 10 589 2 463 2 539
Kapitał własny 133 292 119 743 30 998 28 709
Zobowiązania długoterminowe 83 664 60 259 19 457 14 447
Zobowiązania krótkoterminowe 159 520 102 744 37 098 24 634
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 215 23 671 -1 925 5 577
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 943 -72 975 -10 064 -17 192
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 46 575 47 991 10 915 11 306

 

32831213_Grupa_Mercator_Medical_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_2018.pdf

32831213_Grupa_Mercator_Medical_ocena_sprawozdan_przez_Rade_Nadzorcza_2018.pdf

32831213_Grupa_Mercator_Medical_raport_CG_2018.pdf

32831213_Grupa_Mercator_Medical_raport_niefinansowy_2018.pdf

32831213_Mercator_Medical_SA_oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dot._Komitetu_Audytu.pdf

32831213_Mercator_SzB_skonsolidowane_25.03.pdf

32831213_PL_Mercator_Medical_List_Prezesa_-_25.03.2019.pdf

32831213_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Mercator_Medical_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci