Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

12.04.2019

Raport bieżący 7/2019

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") w oparciu o analizę dostępnych na dzień dzisiejszy danych finansowych jednostek Grupy przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical za pierwszy kwartał 2019 r.:

1) przychody ze sprzedaży 121 mln zł,

2) EBITDA: 2 mln zł,

3) wynik netto: - 2 mln zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta wzrosły o ok. 36% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co jest w głównej mierze pozytywnym efektem uruchomienia w 2018 r. nowych linii produkcyjnych w fabryce w Tajlandii.

Wynik EBITDA obniżył się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o ok. 75% (w pierwszym kwartale 2018 r. wynik EBITDA Grupy wyniósł 7,6 mln zł), natomiast wynik netto obniżył się o ok. 7 mln zł (w pierwszym kwartale 2018 r. Grupa zanotowała 5,0 mln zł zysku netto). Pogorszenie rentowności działalności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dotyczy zarówno segmentu produkcyjnego, jak i segmentu dystrybucyjnego Grupy.

W przypadku segmentu dystrybucyjnego pogorszenie wyników spowodowane było przede wszystkim koniecznością sprzedaży towarów zakupionych w 2018 r. po relatywnie wysokich cenach, wynikających głównie z wyższych niż obecnie cen lateksu syntetycznego oraz z wyższego niż rok temu kursu USD. Pogorszenie wyników segmentu dystrybucyjnego było już obserwowane w 2018 r., zwłaszcza w ostatnim kwartale. W ocenie Zarządu Emitenta, kumulacja negatywnych zjawisk, które doprowadziły do spadku rentowności działalności dystrybucyjnej, miała miejsce w pierwszym kwartale 2019 r. Należy podkreślić, że od kwietnia br. obserwowana jest już istotna poprawa rentowności segmentu dystrybucyjnego. W związku z tym Emitent spodziewa się stopniowej poprawy generowanych wyników tego segmentu od drugiego kwartału 2019 r.

Spadek rentowności działalności produkcyjnej Grupy to efekt znaczącego wzrostu presji konkurencyjnej w pierwszym kwartale 2019 r., co doprowadziło do spadku cen rynkowych i zwiększenia podaży produktów z niższych segmentów na niektórych istotnych dla Grupy rynkach. Jednocześnie wzrosła cena lateksu naturalnego oraz umocnił się tajski bat w stosunku do dolara amerykańskiego, co również miało wpływ na osiągane marże. Emitent uważnie analizuje sytuację rynkową i podejmuje niezbędne działania w celu możliwie płynnego dostosowania oferty do zmieniających się warunków rynkowych.

Zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, Emitent zamierza opublikować raport okresowy za pierwszy kwartał 2019 r. w dniu 17 maja 2019 r.

 

Wróć

Nasi klienci