Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

17.05.2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 121 192 89 113 28 199 21 327
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) -2 545 4 771 -592 1 142
EBITDA* 1 770 7 637 412 1 828
Wynik brutto -3 715 5 705 -864 1 365
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -3 099 4 910 -721 1 175
Średnio ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
Zysk / strata na jedną akcję -0,29 0,46 -0,07 0,11
Rzeczowe aktywa trwałe 186 011 156 645 43 245 37 221
Zapasy 88 861 65 219 20 659 15 497
Należności 70 529 55 029 16 397 13 076
Aktywa razem 375 394 319 359 87 275 75 884
Kapitał własny 133 958 126 756 31 144 30 119
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 241 436 192 603 56 131 45 765
Przepływy pieniężne netto z działalności opercyjnej 28 198 -4 150 6 561 -993
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 179 -19 061 -740 -4 562
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 036 36 160 -5 127 8 654

 

33252270_Grupa_Mercator_Medical_czesc_opisowa_2019_Q1.pdf

33252270_Grupa_Mercator_Medical_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2019_Q1.pdf

33252270_Mercator_Medical_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2019_Q1.pdf

 

Wróć

Nasi klienci