Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

05.06.2019

Raport bieżący 13/2019

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Kossan Latex Industries (M) SDN. BHD. ("Kossan") z siedzibą w Klang, Malezja w okresie od dnia 21 listopada 2018 r. do dnia 4 czerwca 2019 r. wyniosła, w przeliczeniu na złote, 46.523 tys. zł, tj. przekroczyła 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Jednostkową umową o największej wartości spośród umów zawartych z Kossan w ww. okresie jest umowa sprzedaży stwierdzona fakturą z dnia 23 stycznia 2019 r., której stronami są Kossan jako sprzedający i Emitent jako kupujący, a przedmiotem jest sprzedaż rękawic za cenę 133.010 USD, tj. 501.806,83 zł według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy. Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

 

Wróć

Nasi klienci