Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

29.11.2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 402 431 288 702 93 402 67 874
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 4 196 13 168 974 3 096
EBITDA (*) 17 025 23 070 3 951 5 424
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -1 405 7 551 -326 1 775
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR -0,13 0,71 -0,03 0,17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 682 -13 209 8 746 -3 105
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 887 -42 217 -3 455 -9 925
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 162 45 883 -4 679 10 787
Stan na: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa razem 382 698 376 092 87 502 87 463
Kapitał własny 137 509 128 040 31 441 29 777

 

34737384_Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa_Mercator_Q3_2019.pdf

34737384_Raport_kwartalny_Grupa_Mercator_Medical_Q3_2019.pdf

34737384_Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Mercator_Q3_2019.pdf

 

Wróć

Nasi klienci