Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

24.01.2020

Raport bieżący 4/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, iż w 2020 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1) jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. - w dniu 30 marca 2020 r.,

2) skonsolidowany raporty kwartalny za pierwszy kwartał 2020 r. - w dniu 15 maja 2020 r.,

3) skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r. - w dniu 15 września 2020 r.,

4) skonsolidowany raporty kwartalny za trzeci kwartał 2020 r. - w dniu 16 listopada 2020 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), skonsolidowane raporty kwartalne Emitenta będą zawierały kwartalne informacje finansowe zawierające informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 zdanie pierwsze Rozporządzenia, w związku z czym Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowany raport półroczny Emitenta będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z tym Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Emitent, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2019 r. i drugi kwartał 2020 r.

 

Wróć

Nasi klienci