Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

17.03.2020

Raport bieżący 9/2020

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 6 marca 2020 r. i nr 8/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") przekazuje aktualizację informacji nt. wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i działań podejmowanych w związku z nią przez właściwe organy na działalność Emitenta i jego grupy kapitałowej.

Obwieszczeniem datowanym na dzień 16 marca 2020 r. Minister zdrowia zmienił wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, usuwając z tego wykazu m.in. podstawowe wyroby znajdujące się w ofercie handlowej Emitenta (rękawice, maski rękawice chirurgiczne, rękawice zabiegowe, obłożenia chirurgiczne, maski chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i fartuchy włókninowe), w związku z czym zamiar zbycia lub wywozu tych wyrobów nie podlega procedurze zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, któremu przysługiwałoby prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamierzonego zbycia lub wywozu. Część z tych wyrobów (w szczególności rękawice nitrylowe i lateksowe oraz maseczki chirurgiczne) jest objęta ograniczeniami zbycia lub wywozu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z którym zamiar zbycia lub wywozu tych towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga powiadomienia właściwego wojewody nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia.

Jednocześnie na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (UE) 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2020 r., wprowadzony został wymóg uzyskania pozwolenia na wywóz poza Unię środków ochrony indywidualnej wymienionych w tym rozporządzeniu. Pozwolenia takiego udzielają właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę - w przypadku Rzeczpospolitej Polskiej jest to Ministerstwo Rozwoju. Ograniczenia te, wg wstępnych szacunków Emitenta, mogą dotyczyć do ok. 5-10% całkowitej sprzedaży Emitenta, tj. sprzedaży realizowanej do klientów w krajach poza Unią Europejską.

Emitent obserwuje znaczący wzrost popytu na swoje wyroby, zarówno na rynku polskim, jak za granicą. Na większości rynków Emitent notuje sprzedaż i marże przewyższające wcześniejsze oczekiwania. Natomiast wprowadzone uprzednio ograniczenia w wywozie towarów poza terytorium Polski, w tym do innych krajów Unii Europejskiej, spowodowały pewne perturbacje w bieżącej działalności spółek zależnych Emitenta oraz w realizacji dostaw do klientów spoza Polski. Obecnie Emitent zakłada wznowienie działalności dystrybucyjnej w państwach Unii Europejskiej poza Polską w dotychczasowym modelu operacyjnym.

Segment produkcji (fabryka rękawic w Tajlandii) pracuje bez zakłóceń, z wykorzystaniem pełnych mocy produkcyjnych, w sytuacji utrzymującego się wysokiego popytu na światowych rynkach. Dostawy kontenerowe z Tajlandii do klientów realizowane są bez zakłóceń.

W dniu 16 marca 2020 r. pojawiły się wstępne informacje o planowanym przez rząd Malezji, począwszy od 18 marca 2020 r., zamknięciu granic oraz zarządzeniu zamknięcia części przedsiębiorstw z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Potencjalnie te działania mogą doprowadzić do istotnych zaburzeń na rynku rękawic medycznych, ponieważ Malezja jest największym światowym producentem rękawic oraz surowców do ich produkcji. Również w przypadku Emitenta większość rękawic nabywanych od dostawców zewnętrznych pochodzi z Malezji, a ponadto tajlandzka fabryka należąca do grupy Emitent zaopatruje się częściowo w surowce również w Malezji. Krótkoterminowo efektem możliwego wygaszenia produkcji przez malezyjskich producentów rękawic jednorazowych oraz zamknięcia granic Malezji może być istotny wzrost cen rynkowych rękawic, co może umożliwić również krótkoterminowo realizację wyższych marż przez grupę kapitałową Emitenta.

Z racji dynamiki zmian, Emitent nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu w wiarygodny sposób oszacować skutków powyższych zmian na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta oraz jego grupy kapitałowej w dłuższym okresie.

 

Wróć

Nasi klienci