Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

15.05.2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 202 773 121 192 46 124 28 176
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 30 765 -2 242 6 998 -521
EBITDA* 35 288 1 698 8 027 395
Wynik brutto 24 987 -3 421 5 684 -795
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 21 265 -3 684 4 837 -865
Średnio ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
Zysk / strata na jedną akcję 2,01 -0,35 0,46 -0,08
Rzeczowe aktywa trwałe 185 490 182 219 40 746 42 398
Zapasy 81 177 88 802 17 832 20 662
Należności 116 816 70 529 25 661 16 410
Aktywa razem 408 305 369 618 89 692 86 002
Kapitał własny 153 881 128 019 33 803 29 787
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 254 424 241 599 55 889 56 215
Przepływy pieniężne netto z działalności opercyjnej 9 225 28 302 2 098 6 580
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 189 -3 179 -1 180 -739
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 938 -22 140 -896 -5 147

 

36137829_Grupa_Mercator_Medical_sprawozdanie_z_dzialanosci_2020_Q1.pdf

36137829_Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa_Mercator_1Q2020.pdf

36137829_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Mercator_1Q2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci