Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

04.06.2020

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Mercator Medical S.A.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”). W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie w sprawie Wzorów Wezwań”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks Cywilny”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu, ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej, ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem, akcjonariusze, do których jest skierowane niniejsze Zaproszenie według własnego uznania powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI

MERCATOR MEDICAL S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i adresem przy ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036244)

 

 

Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zaproszenie nie może być traktowane jako podstawa do realizacji czynności w nim wskazanych.

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i wyemitowanych przez Spółkę akcji, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Niniejsze Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki MERCATOR MEDICAL S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków („Spółka”) zostało opublikowane w dniu 3 czerwca 2020 roku w związku z realizacją przez Spółkę programu nabywania akcji własnych („Program”) zatwierdzonych uchwałą nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych MERCATOR MEDICAL S.A. w celu ich umorzenia („Uchwała Upoważniająca”).

1. Akcje Nabywane

 

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest nie więcej niż 567.000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLMRCTR00015, co stanowi około 5,35% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania około 3,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”, a każda z nich „Akcja Nabywana”).

Jedna Akcja Nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Nabywane są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”).

2. Cena Zakupu

 

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną Akcję Nabywaną („Cena Zakupu”).

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Zakupu. W przypadku zmiany Ceny Zakupu stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.mercatormedical.eu) i Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

3. Podmiot pośredniczący w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia

 

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia jest:

Trigon Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

Tel: + 48 22 330 11 11

Fax: + 48 22 330 11 12

www.trigon.pl
(„Dom Maklerski”)

4. Harmonogram Zaproszenia

 

Data publikacji Zaproszenia:

3 czerwca 2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:

(„Data Rozpoczęcia”)

5 czerwca 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:

(„Data Zakończenia”)

10 czerwca 2020 r.

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji Nabywanych:

(„Data Transakcji”)

17 czerwca 2020 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę Akcji Nabywanych:

17 czerwca 2020 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zaproszenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Zaproszenia. W przypadku odwołania Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.mercatormedical.eu) i Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

5. Podmioty uprawnione do składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych

 

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie są wszyscy Akcjonariusze, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) są zapisane akcje Spółki w chwili przyjmowania Ofert Sprzedaży („Akcjonariusze”).

Akcje Spółki oferowane w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń (w szczególności zastawu zwykłego, skarbowego, rejestrowego lub finansowego, zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, opcji, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa albo jakiekolwiek innego prawa, obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym)..

6. Procedura składania Ofert Sprzedaży

 

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami banków lub firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje Nabywane, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub bank, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub banki za dokonanie powyższych czynności.

W Dacie Rozpoczęcia Dom Maklerski otworzy rejestr, w którym, do Daty Zakończenia, będą zapisywane złożone przez Akcjonariuszy Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie oraz skorzystać w tym celu z usług punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia lub na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl) („Punkty Obsługi Klienta”), powinien podjąć następujące działania:

  1. Złożyć w podmiocie prowadzącym rachunki papierów wartościowych, na których zostały zdeponowane jego akcje Spółki, dyspozycję blokady akcji Spółki będących przedmiotem Oferty Sprzedaży do dnia rozliczenia transakcji wynikającej z niniejszego Zaproszenia (z tym dniem włącznie) oraz złożyć nieodwołane zlecenie (ofertę) sprzedaży tych akcji Spółki na rzecz Spółki z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji na podstawie Zaproszenia (z tym dniem włącznie). Akcjonariusz jest także zobowiązany do uzyskania świadectwa depozytowego z terminem ważności do daty rozliczenia transakcji na podstawie Zaproszenia (z tym dniem włącznie) oraz

  2. Akcjonariusz zobowiązany jest do złożenia Oferty Sprzedaży w formie dokumentu zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski w Punktach Obsługi Klienta, , w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta, lecz nie później niż o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST) w Dacie Zakończenia, lub

 

z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego na rzecz Akcjonariusza rachunek papierów wartościowych, na których zdeponowane są akcje Spółki („Firma Inwestycyjna”),w celu umożliwienia złożenia Ofert Sprzedaży przez jak największy krąg zainteresowanych Akcjonariuszy, Dom Maklerski będzie akceptował Oferty Sprzedaży złożone za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej, gdzie Firma Inwestycyjna zdeponuje oraz nie wyda Akcjonariuszowi świadectwa depozytowego wystawionego w związku z złożeniem nieodwołalnej Oferty Sprzedaży do Daty Transakcji. Firma Inwestycyjna będzie zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego o złożeniu Oferty Sprzedaży w trybie określonym w niniejszym punkcie, przekazania kopii Oferty Sprzedaży oraz świadectwa depozytowego Akcjonariusza najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po złożeniu Oferty Sprzedaży („Tryb Uproszczony”).

 

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za szkody powstałe w wyniku nie przesłania przez Firmę Inwestycyjną informacji o złożonej Ofercie Sprzedaży do Domu Maklerskiego.

 

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży pocztą kurierską zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

  1. złożyć w Firmie Inwestycyjnej dyspozycję blokady akcji Spółki będących przedmiotem Oferty Sprzedaży do dnia rozliczenia transakcji wynikającej z niniejszego Zaproszenia (z tym dniem włącznie) oraz złożyć nieodwołane zlecenie (ofertę) sprzedaży tych akcji Spółki na rzecz Spółki z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji na podstawie Zaproszenia (z tym dniem włącznie). Akcjonariusz zobowiązany jest także do uzyskania świadectwa depozytowego z terminem ważności do Daty Transakcji na podstawie niniejszego Zaproszenia (z tym dniem włącznie) oraz
  2. wysłać pocztą kurierską następujące dokumenty w terminie zapewniającym, że dokumenty te dotrą do Domu Maklerskiego nie później niż o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST) w Dacie Zakończenia (z tym dniem włącznie):
    • oryginał świadectwa depozytowego oraz
    • wypełniony i podpisany dokument Oferty Sprzedaży; podpis Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży wymaga poświadczenia przez pracownika Domu Maklerskiego lub podmiot wydający świadectwo depozytowe w formie podpisu na dokumencie Ofercie Sprzedaży lub poświadczenia notarialnego.

Wyżej wymienione dokumenty należy wysłać na następujący adres:

Trigon Dom Maklerski S.A.

ul. Mogilska 65

31-545 Kraków

z oznaczeniem: „Zaproszenie – Mercator Medical S.A.

W przypadku Ofert Sprzedaży składanych pocztą kurierską ważne będą wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone na formularzach udostępnionych przez Dom Maklerski, podpisane zgodnie z wyżej opisaną procedurą oraz doręczone do Domu Maklerskiego nie później niż o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST) w Dacie Zakończenia.

Oferta Sprzedaży może zostać złożona wyłącznie przez Akcjonariusza, przez jego ustawowych przedstawicieli lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe. Pełnomocnictwo może także być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie zobowiązani są do uwzględnienia czasu niezbędnego dla realizacji powyższych czynności. Oferty Sprzedaży dostarczone do Domu Maklerskiego po Dacie Zakończenia nie zostaną uwzględnione. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za brak rozpatrzenia jakiejkolwiek Oferty Sprzedaży otrzymanej po Dacie Zakończenia.

Podpisując formularz Oferty Sprzedaży Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży składa oświadczenie, że akceptuje warunki określone w niniejszym Zaproszeniu. Przed Datą Rozpoczęcia wzory dokumentów, o których mowa powyżej zostaną udostępnione domom maklerskim z siedzibą w Polsce, polskim oddziałom zagranicznych instytucji finansowych, polskim oddziałom zagranicznych instytucji kredytowych i bankom z siedzibą w Polsce, które prowadzą rachunki papierów wartościowych i są członkami KDPW. Wzory dokumentów będą dostępne w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży w Biurach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

Akceptowane będą wyłącznie Oferty Sprzedaży zgodne ze wzorem udostępnionym przez Dom Maklerski.

Akcjonariusze, których akcje Spółki zapisane są na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Dom Maklerski nie musza przedstawiać świadectw depozytowych na potrzeby składanych przez nich Ofert Sprzedaży. Akcje Spółki posiadane przez tych Akcjonariuszy będą blokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

W przypadku, gdy świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie stosownej blokady akcji Spółki będzie opiewać na liczbę akcji Spółki mniejszą niż liczba akcji Spółki wskazana w Ofercie Sprzedaży, taka Oferta Sprzedaży będzie traktowana jako Oferta Sprzedaży opiewająca na tę niższą liczbę akcji Spółki tj. liczbę akcji Spółki wskazaną w świadectwie depozytowym.

Dom Maklerski przyjmuje Oferty Sprzedaży po dokonaniu weryfikacji czy Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży lub Akcjonariusz, w imieniu którego składana jest Oferta Sprzedaży jest posiadaczem akcji Spółki oraz czy akcje Spółki zostały zablokowane. W przypadku braku potwierdzenia, że akcje Spółki zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych lub na jakimkolwiek innym podobnym rachunku lub że wydane zostało świadectwo depozytowe, akcje Spółki oferowane w Ofercie Sprzedaży i wpisane do rejestru nie będą przedmiotem niniejszego Zaproszenia.

Transakcje będą skuteczne wyłącznie w stosunku do akcji Spółki oferowanych w Ofercie Sprzedaży w sposób spełniający warunki opisane w niniejszym Zaproszeniu.

Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na których zapisane są akcje Spółki, mogą pobierać prowizje lub opłaty za przeniesienie akcji Spółki na rzecz Spółki tytułem sprzedaży, jak również z tytułu innych czynności dokonywanych przez te podmioty w związku ze sprzedażą akcji Spółki na rzecz Spółki (np. za wystawienie świadectwa depozytowego, ustanowienie blokady akcji Spółki) stosownie do zasad i procedur obowiązujących w danym podmiocie oraz umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy danym podmiotem a danym Akcjonariuszem. Każdy Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych, w celu ustalenia wysokości ewentualnych opłat lub prowizji pobieranych z tytułu realizacji czynności, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu. Każdy Akcjonariusz ponosi koszty wskazane powyżej we własnym zakresie.

7. Odwołanie Zaproszenia

W terminie do Daty Transakcji Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Zaproszenia lub odstąpienia od jego wykonania, w szczególności odstąpienia od nabycia akcji Spółki zaoferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie,  w każdej chwili, w tym zarówno przed Datą Rozpoczęcia, po Dacie Rozpoczęcia, jak i po Dacie Zakończenia.

W przypadku odwołania Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.mercatormedical.eu) i Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

W przypadku odwołania Zaproszenia lub odstąpienia od niego, ani Spółka ani Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

8. Nabywanie Akcji Nabywanych od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

 

Spółka przyjmie Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

W następstwie przeprowadzenia Skupu Akcji Własnych, Spółka będzie posiadać Akcje w liczbie nie większej niż 567.000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi nie więcej niż 5,35% kapitału zakładowego Spółki.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami niniejszego Zaproszenia. W szczególności, nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży lub Oferty Sprzedaży, do których, z zastrzeżeniem Trybu Uproszczonego, nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady akcji Spółki będących przedmiotem Oferty Sprzedaży. Przeniesienie własności Akcji Nabywanych pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Podmiotem Nabywającym zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW.

Jeżeli Spółka otrzyma Oferty Sprzedaży na większą liczbę Akcji niż liczba Akcji objętych niniejszym Zaproszeniem, dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji jaka zostanie nabyta od każdego z Akcjonariuszy, który złożył Ofertę Sprzedaży.

W ramach Zaproszenia nie będą nabywane ułamkowe części Akcji.

9. Zapłata Ceny Zakupu oraz koszty rozliczeń

 

Cena Zakupu za Akcje Nabywane, które zostaną nabyte przez Spółkę, zostanie uiszczona przez Spółkę na zasadach wskazanych w niniejszym Zaproszeniu.

Zapłata Ceny Zakupu za Akcje Nabywane nabyte przez Spółkę w odpowiedzi na niniejszego Zaproszenia, nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez Dom Maklerski w imieniu Spółki oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy. Kwota stanowiąca iloczyn: (a) liczby Akcji Nabywających zbywanych przez danego Akcjonariusza oraz (b) Ceny Zakupu zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy danego Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje Nabywane tego Akcjonariusza i z którego nastąpiło przeniesienie tych Akcji Nabywanych na rzecz Spółki, przy czym kwota ta może zostać pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

Dom Maklerski będzie pobierać prowizję z tytułu dokonywania czynności w związku z Ofertą Sprzedaży od Akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży, dla których Dom Maklerski prowadzi rachunki papierów wartościowych, w wysokości prowizji przypisanej danemu Akcjonariuszowi dla transakcji akcjami. Kwota prowizji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie potrącona ze środków pieniężnych ze sprzedaży Akcji.

W przypadku Akcjonariuszy będących klientami instytucjonalnymi składającymi Ofertę Sprzedaży, Dom Maklerski będzie pobierać prowizję w wysokości 0,10% wartości transakcji, z wyjątkiem tych klientów, którzy z Domem Maklerskim mają wynegocjowaną inną stawkę prowizji.

10. Cel nabycia Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia

Akcje Nabywane, w liczbie nie większej niż 567.000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) stanowiące łącznie nie więcej niż 5,36% kapitału zakładowego Spółki, będą przeznaczone do umorzenia.

11. Charakter prawny Zaproszenia

 

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy Rozporządzenia w Sprawie Wezwań. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i wyemitowanych przez Spółkę akcji, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. Niniejszy dokument nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszego dokumentu został przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Zaproszenia jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (www.mercatormedical.eu) i Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu +48 801 292 292 and +48 12 629 22 92 (z telefonów komórkowych) lub w siedzibie Domu Maklerskiego pod numerem telefonu: +48 22 330 11 11.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA DOMU MAKLERSKIEGO

 

1) Częstochowa, 42-202, al. N.M.P. 28

2) Kraków, 31-545, ul. Mogilska 65

3) Warszawa, 02-566, Plac Unii, ul. Puławska 2, Budynek A

 

Telefon:                      +48 801 292 292, +48 12 629 22 92 (dla telefonów komórkowych)

Faks:                           +48 12 629 26 29

Email:                         bok@trigon.pl

 

Źródło: http://www.trigon.pl/

 

Wróć

Nasi klienci