Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

18.06.2020

Raport bieżący 29/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. Zarząd Emitenta wydał dokumenty ogółem 14.314 akcji zwykłych serii H, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Na skutek wydania dokumentów akcji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony w granicach warunkowego podwyższenia kapitału o kwotę 14.314 zł, tj. do kwot 10.603.414 zł i dzieli się na 10.603.414 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym 487.100 akcji imiennych serii A1, 12.900 akcji na okaziciela serii A2, 1.500.000 akcji na okaziciela serii B, 160.850 akcji na okaziciela serii C, 3.619.650 akcji imiennych serii D1, 702.050 akcji na okaziciela serii D2, 2.160.850 akcji na okaziciela serii E, 1.800.000 akcji na okaziciela serii G, 145.700 akcji na okaziciela serii F oraz 14.314 akcji na okaziciela serii H.

Akcje imienne serii A1 i D1 są akcjami uprzywilejowanymi, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 14.710.164.

Po dokonanym wydaniu dokumentów akcji, wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wynosi 105.686 zł.

 

Wróć

Nasi klienci