Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

24.07.2020

Raport bieżący 35/2020

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że powziął wiadomość o zawarciu przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. ("MMT"), jednostkę zależną od Emitenta, z Unispace Health Pty Limited z siedzibą w Sydney, Australia ("Odbiorca") dwóch umów dostawy rękawic produkowanych przez MMT. Umowy dotyczą dostaw przewidzianych do realizacji w partiach w okresie do marca 2021 r. Łączna wartość dostaw objętych tymi umowami wynosi w przeliczeniu na złote ok. 350.170 tys. zł, tj. przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Umowy regulują m.in. zasady odbioru produktów, płatności, reklamacji, rozwiązywania ewentualnych sporów oraz rozwiązania umowy, przy czym w odniesieniu do jednej z tych umó w, o szacowanej wartości ok. 331.140 tys. zł Odbiorca jest uprawniony do jej rozwiązania bez wskazywania powodu z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia. Warunki, na jakich zostały zawarte umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

 

Wróć

Nasi klienci