Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

07.09.2020

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.
w tys. EUR

półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 577 947 257 515 130 130 60 055
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 260 756 308 58 712 72
EBITDA* 269 857 8 590 60 761 2 003
Zysk / strata brutto 253 995 -1 131 57 189 -264
Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 230 090 -1 976 51 807 -461
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 575 998 10 589 100 10 575 998 10 589 100
Liczba rozwadniających potecjalnych akcji zwykłych 45 872 0 45 872 0
Zysk / strata na jedną akcję 21,76 -0,19 4,90 -0,04
Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję 21,66 -0,19 4,88 -0,04
Rzeczowe aktywa trwałe 186 329 183 675 41 722 43 197
Zapasy 102 872 83 144 23 034 19 554
Należności 151 124 77 374 33 839 18 197
Środki pieniężne 153 788 13 314 34 435 3 131
Aktywa razem 603 793 366 563 135 198 86 210
Kapitał własny 352 761 130 419 78 988 30 672
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 251 032 236 144 56 210 55 537
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 194 611 31 750 43 818 7 404
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 090 -9 029 -1 371 -2 106
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -49 516 -25 613 -11 149 -5 973
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych 139 005 -2 892 31 298 -674

 

37068702_Grupa_Mercator_Medical_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_polrocze_2020.pdf

37068702_Mercator_Medical_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_polrocze_2020.pdf

37068702_Oswiadczenie_Zarzadu_MM_1H2020.pdf

37068702_Raport_polroczny_Grupa_Mercator_Medical_2020.pdf

37068702_Raport_z_przegladu_JSF_Mercator_30062020-sig-sig.pdf

37068702_Raport_z_przegladu_SSF_Mercator_30062020-sig-sig.pdf

 

Wróć

Nasi klienci