Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

09.11.2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 402 431 1 181 956 93 402 266 084
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 4 196 647 054 974 145 666
EBITDA (*) 17 025 660 726 3 951 148 744
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -1 094 583 862 -254 131 440
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 10 589 100 10 519 399 10 589 100 10 519 399
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR -0,10 55,03 -0,02 12,39
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 682 543 421 8 746 122 336
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 887 -10 389 -3 455 -2 339
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 162 -162 925 -4 679 -36 678
Stan na: 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020
Aktywa razem 382 998 893 591 87 570 197 400
Kapitał własny 137 872 686 118 31 524 151 568

 

37647200_Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa_Mercator_Q3_2020.pdf

37647200_Raport_kwartalny_Grupa_Mercator_Medical_Q3_2020.pdf

37647200_Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Grupa_Mercator_Q3_2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci