Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sanok Rubber

27.08.2019

 

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR


półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Wybrane dane finansowe Grupy kapitałowej SANOK RCPrzychody ze sprzedaży 539 676 507 559 125 856 119 723
Zysk operacyjny 22 715 46 050 5 297 10 862
Zysk przed opodatkowaniem 22 486 46 906 5 244 11 064
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 26 692 34 893 6 225 8 231
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 49 909 20 227 11 639 4 771
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -7 872 -57 730 -1 836 -13 617
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -10 083 31 382 -2 351 7 402
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 32 012 -6 120 7 465 -1 444
Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 957 194 27 509 164 27 957 194
Zysk na jedną akcję 0,99 1,30 0,23 0,31
Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,97 1,25 0,23 0,29
Aktywa razem (stan na 30.06.2018 oraz 31.12.2018) 963 239 899 762 226 538 209 247
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2018 oraz 31.12.2018) 90 244 30 941 21 224 7 196
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2018 oraz 31.12.2018) 426 373 416 095 100 276 96 766
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.06.2018 oraz 31.12.2018) 446 622 452 726 105 038 105 285
Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2018 oraz 31.12.2018) 5 376 5 376 1 264 1 250
Wybrane dane finansowe SANOK RC SAPrzychody ze sprzedaży 389 104 369 729 90 743 87 211
Zysk operacyjny 28 149 43 406 6 565 10 238
Zysk przed opodatkowaniem 34 065 50 426 7 944 11 894
Zysk netto 40 096 40 087 9 351 9 456
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 60 958 37 438 14 216 8 831
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -12 471 -70 357 -2 908 -16 596
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -19 316 30 066 -4 505 7 092
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 29 248 -2 853 6 821 -673
Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 957 194 27 509 164 27 957 194
Zysk na jedną akcję 1,49 1,49 0,35 0,35
Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,46 1,43 0,34 0,34
Aktywa razem (stan na 30.06.2018 oraz 31.12.2018) 889 274 843 993 209 143 196 277
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2018 oraz 31.12.2018) 68 363 12 322 16 078 2 866
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2018 oraz 31.12.2018) 323 215 340 978 76 015 79 297
Kapitał własny (stan na 30.06.2018 oraz 31.12.2018) 497 696 490 693 117 050 114 115
Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2018 oraz 31.12.2018) 5 376 5 376 1 264 1 250

 

33998393_Sanok_RC_raport_I_polrocze_2019.pdf

 

Wróć

Nasi klienci