Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sanok Rubber

24.09.2019

 

Raport bieżący z plikiem 20/2019

Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Sanok RC S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 września 2019 r Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 10 września 2019 r. o dokonaniu zmiany Statutu Spółki na mocy Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 14 czerwca 2019 r. o poniższej treści:

"Na podstawie art. 430 §§ 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1 W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W §7 ust. 1 w punkcie 65) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 66)

o następującej treści:

"66) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)."

§2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną do Statutu niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§3 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany.

34215709_STATUT_Sanok_RC_092019.pdf

 

Wróć

Nasi klienci