Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sanok Rubber

19.05.2020

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RCPrzychody ze sprzedaży 259 808 280 763 59 097 65 327
Zysk operacyjny 12 027 15 116 2 736 3 517
Zysk przed opodatkowaniem 7 452 15 774 1 695 3 670
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 8 900 17 977 2 024 4 183
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 28 512 23 389 6 486 5 442
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -28 040 8 918 -6 378 2 075
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 576 5 664 131 1 318
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1 049 37 934 239 8 826
Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
Zysk na jedną akcję 0,33 0,67 0,08 0,16
Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,32 0,64 0,07 0,15
Aktywa razem (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019) 992 001 954 664 217 912 224 178
Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019) 304 786 234 928 66 952 55 167
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019) 212 444 248 728 46 667 58 407
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019) 474 771 471 008 104 293 110 604
Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019) 5 376 5 376 1 181 1 262
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SAPrzychody ze sprzedaży 187 334 202 493 42 612 47 115
Zysk operacyjny 15 480 14 981 3 521 3 486
Zysk przed opodatkowaniem 13 164 16 771 2 994 3 902
Zysk netto 14 713 19 574 3 347 4 554
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 24 940 34 531 5 673 8 035
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -25 878 1 567 -5 886 365
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 599 -640 -364 -149
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -2 549 35 425 -580 8 243
Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
Zysk na jedną akcję 0,55 0,73 0,12 0,17
Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,53 0,71 0,12 0,17
Aktywa razem (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019) 898 862 863 788 197 452 202 839
Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019) 278 400 208 285 61 156 48 910
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019) 114 601 164 019 25 174 38 516
Kapitał własny (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019) 505 861 491 484 111 122 115 412
Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019) 5 376 5 376 1 181 1 263

 

36165993_Sanok_RC_-_Raport_srodroczny_I_kw_2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci