Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sonel

15.05.2013

 


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 707 12 199 2 565 2 922

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 486 1 699 356 407

III. Zysk (strata) brutto 1 534 1 686 368 404

IV. Zysk (strata) netto 1 359 1 498 326 359

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 071 3 447 496 826

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 029 -1 236 -1 684 -296

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 -23 3 -6

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 944 2 188 -1 185 524

dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej

IX. Aktywa, razem 73 508 74 847 17 597 18 308

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 201 11 895 2 203 2 910

XI. Zobowiązania długoterminowe 199 206 48 50

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 500 7 055 1 077 1 726

XIII. Kapitał własny 64 307 62 952 15 394 15 398

XIV. Kapitał akcyjny 1 400 1 400 335 342

XV. 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,11 0,02 0,03

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,59 4,55 1,10 1,09

XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,44 0,40 0,11 0,10

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych

XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 707 12 199 2 565 2 922

XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 541 1 699 369 407

XXI. Zysk (strata) brutto 1 589 1 686 381 404

XXII. Zysk (strata) netto 1 409 1 498 338 359

XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 102 3 447 504 826

XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 032 -1 236 -1 685 -296

XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 -23 -4 -6

XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -4 945 2 188 -1 185 524

dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej

XXVII. Aktywa, razem 73 438 74 847 17 580 18 308

XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 076 11 895 2 173 2 910

XXIX. Zobowiązania długoterminowe 171 206 41 50

XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 403 7 055 1 054 1 726

XXXI. Kapitał własny 64 361 62 952 15 407 15 398

XXXII. Kapitał akcyjny 1 400 1 400 335 342

XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,11 0,02 0,03

XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,60 4,55 1,10 1,09

XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,44 0,40 0,11 0,1Wybrane
dane finansowe sprawozdania z sytuacji finasowej (bilansu)
skonsolidowanego i jednostkowego, prezentowane
są na koniec bieżącego kwartału tj. 31.03.2013 r. oraz na koniec
poprzedniego roku obrotowego tj. 31.12.2012 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

[Dowiedz się więcej]

Wróć

Nasi klienci