Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sonel

23.05.2013

Zarząd Sonel S.A z siedzibą w Świdnicy , działając na podstawie § 28 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 22 maja 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołało na Członków Rady Nadzorczej Panów Mirosława Nowakowskiego i Macieja Posadzy . Mandat powołanych Członków Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Mirosław Nowakowski - Członek Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Pan Mirosław Nowakowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. nieprzerwanie od dnia 27 maja 1998 roku.

Pomiędzy Panem Mirosławem Nowakowskim a członkami Zarządu SONEL S.A. oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej SONEL S.A. nie występują powiązania rodzinne.

Pan Mirosław Nowakowski posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, specjalność: Metrologia Elektryczna. Ponadto, Pan Mirosław Nowakowski ukończył:
• kurs - Zarządzanie Logistyczne Przedsiębiorstwem.
• Kanadyjski Instytut Zarządzania –Management 2008
• Kanadyjski Instytut Zarządzania-Akademia Strategicznego Przywództwa 2010

Pan Mirosław Nowakowski kolejno pracował:

• w latach 1989–1990 w TIM S.A. jako Kierownik Zakładu Instalacji Elektrycznych,
• w latach 1990-1991 w TIM S.A. jako Kierownik Zakładu Handlu Hurtowego,
• w latach 1991-1994 w TIM S.A. jako Zastępca Dyrektora ds. Handlowych,
• w latach 1994-1999 w TIM S.A. jako Dyrektor Handlowy,
• od 1999 r. w TIM S.A. jako Dyrektor ds. Logistyki
• od 26.05.2001r. do 13.04.2010r. – Członek Zarządu TIM S.A. - Dyrektor ds. Logistyki,
w tym od 17.12.2007r. Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki.

Obecnie Pan Mirosław Nowakowski zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju w spółce ELEKTROTIM S.A.
Działalność ELEKTROTIM S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności SONEL S.A..

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Mirosława Nowakowskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do SONEL S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Maciej Posadzy- Członek Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Pan Maciej Posadzy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. nieprzerwanie od dnia 10 maja 2007 roku.

Pomiędzy Panem Maciejem Posadzy a członkami Zarządu SONEL S.A. oraz pozostałymi członkami Rady Nadzorczej SONEL S.A. nie występują powiązania rodzinne.

Pan Maciej Posadzy posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Poznańskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Energoelektronika i napęd elektryczny.
Ponadto, Pan Maciej Posadzy ukończył na Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie studia "Master of Business Administration" oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania w Warszawie – kurs "Akademia Strategicznego Przywództwa".

Pan Maciej Posadzy posiada następujące doświadczenie zawodowe:
TIM SA :
•zajmowane stanowiska
-2010 do 2013 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
-2008 do 2010 prokurent Spółki,
-2008 do 2010 dyrektor ds. administracji i rozwoju
-2002 do 2007 z-ca dyrektora ds. handlowych
-2000 do 2002 dyrektor oddziału handlu Poznań

Technika Electra Sp. z o.o. Poznań
•zajmowane stanowiska
- styczeń 1999 – czerwiec 2000 dyrektor ds. sprzedaży i logistyki.

Obecnie Pan Maciej Posadzy jest Członkiem Zarządu , dyrektorem ds. operacyjnych TIM S.A.

Ponadto Pan Maciej Posadzy pełni funkcję Członka Zarządu Rotopino.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy (spółka zależna TIM SA)..

Działalność TIM SA nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności SONEL SA.

Za wyjątkiem posiadania akcji Spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. ( w tym akcji TIM S.A. oraz SONEL S.A.) Pan Maciej Posadzy nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Macieja Posadzy, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do SONEL S.A, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Wróć

Nasi klienci