Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sonel

22.05.2013


Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż zgodnie z uchwałą nr 8/22.05.2013 w sprawie podziału zysku podjętą w dniu 22.05.2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA, Akcjonariuszom SONEL S.A. wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) brutto na jedną akcję. Na dywidendę przeznacza się kwotę w wysokości 6 160 000 PLN ( słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych ). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 14.000.000 akcji. Dzień dywidendy ustalono na 5 czerwca 2013 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 19 czerwca 2013 r.

Wróć

Nasi klienci