Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sonel

30.08.2013

 


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 569 23 842 5 119 5 644

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 703 3 106 642 735

III. Zysk (strata) brutto 2 849 3 209 676 760

IV. Zysk (strata) netto 2 580 2 864 612 678

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 565 6 902 1 321 1 634

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 642 -2 753 -627 -651

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 219 506 -1 476 120

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 296 4 655 -782 1 102

IX. Aktywa, razem 68 480 74 847 15 818 18 308

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 097 11 895 2 101 2 910

XI. Zobowiązania długoterminowe 135 206 31 50

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 445 7 055 1 258 1 726

XIII. Kapitał własny 59 383 62 952 13 717 15 398

XIV. Kapitał zakładowy 1 400 1 400 323 342

XV. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,18 0,20 0,04 0,05

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ w euro) 0,18 0,20 0,04 0,05

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,24 4,25 0,98 1,00

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,24 4,25 0,98 1,00

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w euro) 0,44 0,40 0,10 0,09

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 708 23 842 5 152 5 644

XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 838 3 106 674 735

XXIII. Zysk (strata) brutto 2 984 3 209 708 760

XXIV. Zysk (strata) netto 2 704 2 864 642 678

XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 655 6 902 1 342 1 634

XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 010 -2 753 -714 -651

XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 236 506 -1 480 120

XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 591 4 655 -852 1 102

XXIX. Aktywa, razem 68 557 74 847 15 836 18 308

XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 061 11 895 2 093 2 910

XXXI. Zobowiązania długoterminowe 135 206 31 50

XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 409 7 055 1 249 1 726

XXXIII. Kapitał własny 59 496 62 952 13 743 15 398

XXXIV. Kapitał zakładowy 1 400 1 400 323 342

XXXV. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,20 0,05 0,05

XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ w euro) 0,19 0,20 0,05 0,05

XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,25 4,25 0,98 1,00

XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,25 4,25 0,98 1,00

XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w euro) 0,44 0,40 0,10 0,09

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01-01-2013 do 30-06-2013. Dane porównywalne prezentowane są za okres od 01-01-2012 do 30-06-2012 w zakresie rachunku zysków i strat i wg stanu na dzień 30-06-2012 i 31-12-2012 w zakresie sytuacji bilansowej przedsiębiorstwa.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

[Dowiedz się więcej]

Wróć

Nasi klienci