Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sonel

14.11.2013

 


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 437 34 914 7 918 8 323

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 237 4 528 1 003 1 079

III. Zysk (strata) brutto 4 356 4 566 1 031 1 088

IV. Zysk (strata) netto 3 950 4 128 935 984

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 352 8 595 1 978 2 049

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 890 -4 317 -921 -1 029

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 911 -4 519 -1 400 -1 077

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 449 -240 -343 -57

dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej

IX. Aktywa, razem 70 607 74 847 16 746 18 308

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 889 11 895 2 345 2 910

XI. Zobowiązania długoterminowe 99 206 23 50

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 884 7 055 1 396 1 726

XIII. Kapitał własny 60 718 62 952 14 401 15 398

XIV. Kapitał akcyjny 1 400 1 400 332 342

XV. 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 0,30 0,07 0,07

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,34 4,38 1,03 1,10

XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,44 0,40 0,10 0,10

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych

XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 548 34 914 7 944 8 323

XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 467 4 528 1 058 1 079

XXI. Zysk (strata) brutto 4 586 4 566 1 086 1 088

XXII. Zysk (strata) netto 4 162 4 128 986 984

XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 691 8 595 2 058 2 049

XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 247 -4 317 -1 006 -1 029

XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 929 -4 519 -1 404 -1 077

XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -1 485 -240 -352 -57

dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej

XXVII. Aktywa, razem 70 947 74 847 16 827 18 308

XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 993 11 895 2 370 2 910

XXIX. Zobowiązania długoterminowe 99 206 23 50

XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 988 7 055 1 420 1 726

XXXI. Kapitał własny 60 954 62 952 14 457 15 398

XXXII. Kapitał akcyjny 1 400 1 400 332 342

XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,30 0,30 0,07 0,07

XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,35 4,38 1,03 1,10

XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,44 0,40 0,10 0,10Wybrane
dane finansowe sprawozdania z sytuacji finasowej (bilansu)
skonsolidowanego i jednostkowego, prezentowane
są na koniec bieżącego kwartału tj. 30-09-2013 r. oraz na koniec
poprzedniego roku obrotowego tj. 31.12.2012 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

[Dowiedz się więcej]

Wróć

Nasi klienci