Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Sonel

27.01.2014

Zarząd SONEL SA z siedzibą w Świdnicy, zgodnie z § 103, pkt 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), z późniejszymi zmianami, podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne
- za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.
- za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r.
Zgodnie z § 102 ust. 1 w/w rozporządzenia Emitent jest zwolniony z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku.
Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.
2. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny
za I półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 r.
3. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013
– 21 marca 2014 r.
Jednocześnie Emitent, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia, nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wróć

Nasi klienci