Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

11.04.2018

Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 655712 614831 157211 140510
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 1278 8198 306 1874
Zysk ( strata) brutto 1092 7937 262 1814
Zysk ( strata) netto 732 5666 176 1295
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12477 (2255) 2992 (514)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3164) 5217 (759) 1192
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (76) (13521) (18) (3091)
Przepływy pieniężne netto, razem 9237 (10559) 2215 (2413)
Aktywa, razem 338301 315782 79700 71379
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 162472 140685 38275 31800
Zobowiązania długoterminowe 5446 4106 1283 928
Zobowiązania krótkoterminowe 157026 136579 36992 30872
Kapitał własny jednostki dominującej 175829 175097 41423 39579
Kapitał zakładowy 22199 22199 5230 5018
Liczba akcji w tys. szt. 22199 22199 22199 22199
Zysk (strata) na jedną akcję ( w zł/EUR) 0,03 0,26 0,008 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,03 0,26 0,008 0,06
Wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,92 7,89 1,87 1,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje ( zł/EUR) 7,92 7,89 1,87 1,78
Rozwodniona liczba akcji ( w tys. szt) 22199 22199 22199 22199

 

30105780_Roczne_sprawozdanie_TIM_SA__za_rok_2017.pdf

30105780_Sprawozdanie_z_badania_sprawozdania_finansowego_TIM_SA_31.12.2017r_.pdf

30105780_Sprawozdanie_z_dzialalnosci__GK_TIM_i_TIM_SA_w_2017_roku.pdf

 

 

Wróć

Nasi klienci