Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

09.05.2018

Raport bieżący 14/2018

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 9 maja 2018r Spółka otrzymała podpisany przez obie strony egzemplarz Aneksu nr 1 z dnia 27.04 2018r, do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej pomiędzy TIM SA a mBank SA z siedzibą w Warszawie ( dalej ;" Bank" ) na mocy której Bank udzielił TIM SA kredytu w wysokości 12 mln PLN (słownie: dwanaście milionów złotych).

Na podstawie ww. Aneksu, umowa została przedłużona na kolejny okres do dnia 31.10.2019 r.

Informację o zawarciu ww. umowy Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 31/2017 z dnia 31.07.2017r

Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż kwota potencjalnego zobowiązania TIM SA wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy mBank, może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe TIM SA.

 

Wróć

Nasi klienci