Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

11.05.2018

Raport bieżący 16/2018

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 10.05. 2018r został poinformowany o podpisaniu przez mFaktoring SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Faktor") Umowy faktoringowej nr 53/2018 (dalej: "Umowa") zawartej pomiędzy TIM SA ( dalej: "Spółka") a Faktorem, datowanej na dzień 07.05.2018r.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz TIM SA usług faktoringowych.

Na mocy Umowy Faktor zobowiązał się do udostępnienia finansowania do łącznej kwoty dostępnego limitu w wysokości 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców Spółki.

Zabezpieczeniem Umowy jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zawartej z Atradius Crédito y Caución S.A de Seguros y Reaseguros Spółką Akcyjną Oddziałem w Polsce, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki, cesja z rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez mBank SA.

Faktor w ramach umowy jest uprawniony pobierać prowizje oraz odsetki od udzielonego finansowania a także dalsze techniczne opłaty wskazane w Umowie, przy czym wysokość tych świadczeń została ukształtowana na zasadach rynkowych.

Umowa o której mowa powyżej zawarta jest na czas nieokreślony.

Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż kwota potencjalnego zobowiązania TIM SA wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy mBank, może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe TIM SA.

 

Wróć

Nasi klienci