Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

23.05.2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
GRUPA KAPITAŁOWA TIMPrzychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 193956 163161 46419 38041
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3063 (1624) 733 (379)
Zysk (strata) brutto 2908 (1835) 696 (428)
Zysk (strata) netto 2397 (1364) 574 (318)
Zysk (strata) udziałowców niesprawujacych kontroli (9) 61 (2) 14
Przepływy pienieżne netto z działalności operacyjnej 5767 2596 1380 606
Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej ( 1649) (4023) (395) (938)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (927) 1749 (221) 407
Przepływy pieniężne netto, razem 3191 322 764 75

Stan na dzień 31.03.2018 Stan na dzień 31.12.2017 stan na dzień 31.03.2018 stan na dzień 31.12.2017
Aktywa, razem 372086 366363 88413 86311
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 200375 197051 47612 46423
Zobowiązania długoterminowe 21906 23301 5206 5490
Zobowiązania krótkoterminowe 178469 173750 42407 40933
Kapitał własny jednostki dominującej 167075 164667 39699 38794
Kapitał zakładowy 22199 22199 5275 5230
Liczba akcji (w tys. szt) 22199 22199 22199 22199

01.01. 2018-31.03.2018. 01.01.2017-31.03.2017) 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.03.2018
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,11 (0,06) 0,03 (0,01)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w zł/EUR) 0,11 (0,06) 0,03 (0,01)

Stan na dzień 31.03.2018 stan na dzień 31.12.2017 stan na dzień 31.03.2018 stan na dzień 31.12.2017
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,53 7,42 1,79 1,75
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,53 7,42 1,79 1,75
TIM SA 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.03.2017
Przychody ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 175462 147646 41993 34424
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2672 463 639 108
Zysk (strata) brutto 2672 408 639 95
Zysk (strata) netto 2261 327 541 76
Przepływy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej 3374 2678 807 625
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (566) (1145) (135) (267)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 411 (26) 98 (7)
Przepływy pieniężne netto, razem 3219 1507 770 351

stan na dzień 31.03.2018 stan na dzień 31.12.2017 stan na dzień 31.03.2018 stan na dzień 31.12.2017
Aktywa, razem 346422 338301 82315 79700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 168332 162472 39997 38276
Zobowiązania długoterminowe 4903 5446 1165 1283
Zobowiązania krótkoterminowe 163429 157026 38832 36993
Kapitał własny jednostki dominującej 178090 175829 42317 41423
Kapitał zakładowy 22199 22199 5275 5230
Liczba akcji (w tys. szt) 22199 22199 22199 22199

01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2017-31.03.2017
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą w zł (EUR) 0,10 0,01 0,024
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,10 0,01 0,024

 

30454419_Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_TIM_za_I_kwartal_2018_r_.pdf

 

Wróć

Nasi klienci