Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

03.07.2018

Raport bieżący 25/2018

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka") zgodnie z § 5 pk1 oraz par. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 02 lipca 2018 roku Zarząd TIM S.A. podjął uchwałę o udzieleniu prokury Panu Piotrowi Nosalowi obejmującej umocowanie do dokonywania czynności w imieniu TIM S.A. wspólnie z członkiem Zarządu Spółki.

Poniżej przedstawiamy informacje nt. posiadanego przez Pana Piotra Nosala wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk:

Piotr Nosal

magister inżynier; Politechnika Wrocławska; Wydział Elektryczny; Kierunek Elektrotechnika; specjalność: Elektroenergetyka

2011 - studia podyplomowe; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Skuteczny Menadżer Nowoczesnej Firmy

Doświadczenie zawodowe:

TIM S.A.

2018 - nadal - Dyrektor Handlowy

2014 - 2017 - Zastępca Dyrektora Zakupów

2010 - 2014 - Menadżer Rynku

2009 - 2010 - Zastępca Kierownika Działu Wsparcia Sprzedaży

2008 - 2009 - Menadżer Produktu

2007 - 2008 - Specjalista ds. technicznych

Moeller Electric Sp. z o.o.

2005 - 2007 - Doradca Techniczno-Handlowy

Pan Piotr Nosal nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Nosal nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Wróć

Nasi klienci