Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

07.09.2018

Raport bieżący z plikiem 37/2018

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 - 4, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 05.10.2018r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 - 4 (biurowiec Arkady Wrocławskie VII piętro).

Porządek obrad ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA jest następujący:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Sekretarza.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Zarząd TIM SA środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM SA w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 7 Statutu Spółki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z proponowaną zmianą par. 7 Statutu TIM SA poniżej przedstawiamy dotychczasowe i proponowane brzmienie par. 7 Statutu TIM SA.

Dotychczasowe brzmienie par. 7 Statutu Spółki:

"§ 7

1.Przedmiotem przeważającej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1)sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46,90,Z),

2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1)handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

2)handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),

3)magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

4)transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

5)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

6)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

7)wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z )

8)usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)

9)reklama (PKD 73.1.)

10)usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 4.99.Z)

11)doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)

12)działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z)

13)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

14)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z)

15)naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

16)pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)

17)pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

18)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane(PKD 85.58. B ),

19)działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60. Z )"

Proponowane brzmienie par. 7 Statutu Spółki:

"§ 7

1.Przedmiotem przeważającej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46,90,Z),

2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1)handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

2)handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),

3)magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

4)transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

5)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

6)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

7)wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z )

8)usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)

9)reklama (PKD 73.1.)

10)usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)

11)doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)

12)działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z)

13)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

14)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z)

15)naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

16)pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)

17)pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

18)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.58. B),

19)działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z)

20)działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

21)pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z) ,

22)pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ( PKD 66.19.Z)."

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TIM SA przekazuje:

1.Ogłoszenie o NWZ TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

2.Projekty uchwał na NWZ TIM SA..

3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

4.Proponowany tekst jednolity Statutu TIM SA uwzględniający zmianę par. 7 Statutu Spółki..

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016r", pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 05.10.2018r .

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.timsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

      

Wróć

Nasi klienci