Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

18.09.2018

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.
w tys. EUR

półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Grupa Kapitałowa TIM 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2018-30.06.2018 01.012017-30.06.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 392065 328572 92479 77358
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8676 (3633) 2046 (855)
Zysk ( strata) brutto 8352 (4024) 1970 (947)
Zysk ( strata) netto 6650 (3310) 1569 (779)
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli 20 (89) 5 (21)
Przepływy pieniężne netto z dizałalności operacyjnej (1769) (2229) (417) (524)
Przepływy pienniężne z działalności inwestycyjnej 851 (5340) 201 (1257)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2452) 1393 (579) 327
Przepływy pieniężne netto, razem (3370) (6176) (795) (1454)

stan na dzień 30.06.2018 Stan na dzień 31.12.2017 stan na dzień 30.06.2018 stan na dzień 31.12.2017
Aktywa, razem 399092 366363 91501 87838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 223126 197051 51157 47244
Zobowiązania długoterminowe 39548 23301 9067 5586
Zobowiązania krótkoterminowe 183578 173750 42090 41658
Kapitał własny jednostki dominującej 171300 164667 39275 39480
Kapitał zakładowy 22199 22199 5090 5322
Liczba akcji ( w tys szt) 22199 22199 22199 22199

01.012018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,30 (0,15) 0,07 (0,04)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,30 (0,15) 00,7 (0,04)

stan na dzień 30.06.2018 stan na dzień 31.12.2017 stan na dzień 30.06.2018 stan na dzień 31.12.2017
Wartość księgowa na jedną akcje ( w zł/EUR) 7,72 7,42 1,77 1,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,72 7,42 1,77 1,78
TIM SA 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 354525 298673 83624 70319
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 4450 (255) 1050 (60)
Zysk (strata) brutto 4495 (293) 1060 (69)
Zysk (strata) netto 3691 (236) 871 (56)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (601) (1114) (141) (262)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2925) (1219) (690) (287)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2) (52)
(13)
Przepływy pieniężne netto, razem (3528) (2385) (831) (562)

stan na dzień 30.06.2018 stan na dzień 31.12.2017 stan na dzień 30.06.2018 stan na dzień 31.12.2017
Aktywa, razem 342328 338301 78487 81110
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 162808 162472 37327 38954
Zobowiązania długoterminowe 5255 5446 1205 1306
Zobowiązania krótkoterminowe 157553 157026 36122 37648
Kapitał własny 179520 175829 41159 42156
Kapitał zakładowy 22199 22199 5090 5322
Liczba akcji ( w tys. szt) 22199 22199 22199 22199

01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,17 (0,01) 0,039
Rozwodniony zysk strata na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,17 (0,01) 0,039

 

31345100_2018-09-18_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_TIM__1H2018__.pdf

31345100_Raport_GT-TIM-PSF_2018.pdf

31345100_Raport_GT-TIM-PSSF_2018.pdf

31345100_SSF_GK_TIM_1H2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci