Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

20.11.2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Grupa Kapitałowa TIMPrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 606 394 515 095 142 564 121 011
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 638 (1 824) 3 677 (429)
Zysk (strata) brutto 14 715 (2583) 3460 (607)
Zysk (strata) netto 11 686 (2 285) 2 747 (537)
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli (4) (138) (1) (32)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 379 4 321 3 146 1 017
Przepływy pieniężne netto z dzialalności inwestycyjnej (5086) (5 804) (1 196) (1 364)
Przepływy pieniężne netto z działalności fnansowej (8137) 494 (1 913) 115
Przepływy pieniężne netto, razem 156 (989) 37 (232)

stan na dzień 30.09.2018 stan na dzień 30.09.2017 stan na dzień 30.09.2018 stan na dzień 30.09.2017
Aktywa, razem 398 590 366 363 93 316 87 838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 223 909 197 051 52 421 47 244
Zobowiązani długoterminowe 38 074 23 301 8 914 5 587
Zobowiązania krótkoterminowe 185 835 173 750 43 507 41 657
Kapitał własny jednostki dominującej 22 199 22 199 5 197 5 322
Liczba akcji (w tys. szt) 22 199 22 199 22 199 22 199

01.01.2018- 30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2018-30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) 0,53 (0,10) 0,12 (0,02)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,53 (0,10) 0,12 (0.02)

stan na dziień 30.09.2018 stan na dzień 30.09.2017 stan na dzień 30.09.2018 stan na dzień 30.09.2017
Wartość księgowa na jedną akcję (wzł/EUR) 7,86 7,42 1,84 1,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,86 7,42 1,84 1,78
TIM SA 01.01.2018-30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2018-30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 550 919 471 883 129 521 110 859
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 321 1 387 2 191 328
Zysk (strata) brutto 9 189 1 251 2 160 294
Zysk (strata) netto 7 615 974 1 790 229
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 319 5 348 1 956 1 256
Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej (8432) (2 379) (1 981) (559)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17) (75) (5) (17)
Przepływy pieniężna netto, razem (130) 2 894 (30) 680

stan na dzień 30.09.2018 stan na dzień 30.09.2017 stan na dzień 30.09.2018 stan na dzień 30.09.2017
Aktywa, razem 360 190 338 301 84 326 81 110
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 176 746 162 472 41 378 38 954
Zobowiązania długoterminowe 5 852 5 446 1 370 1 306
Zobowiązania krótkoterminowe 170 894 157 026 40 008 37 648
Kapitał własny 183 444 175 829 42 947 42 156
Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 197 5 322
Liczba akcji (w tys. szt) 22 199 22 199 22 199 22 199

01.01.2018-30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2018-30.09.2018 01.01.2017-30.09.2017
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,34 0,04 0,081 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,34 0,04 0,081 0,01

stan na dzień 30.09.2018 stan na dzień 30.09.2017 stan na dzień 30.09.2018 stan na dzień 30.09.2017

 

31854959_Grupa_Kapitalowa_TIM__Raport_za_III_kwartal_2018r_.pdf

 

Wróć

Nasi klienci