Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

13.12.2018

Raport bieżący z plikiem 51/2018

TIM SA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione od dnia 15 listopada 2018 r., na podstawie art. 17 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), dotyczącą podjęcia działań mających na celu ogłoszenie przez Spółkę przymusowego wykupu ("Przymusowy wykup") akcji Rotopino.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul.Towarowej 36, 85-746 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 30070 ("Rotopino.pl SA.") .

Przyczyną niniejszego ujawnienia przez Spółkę informacji poufnej, o której mowa powyżej, jest wygaśnięcie przesłanek legalizujących ich opóźnienie na skutek ogłoszenia przez Spółkę Przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SA w dniu 13 grudnia 2018 r.

Treść opóźnianej informacji poufnej:

"Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w ramach dokonywanego przeglądu opcji strategicznych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 22.03.2018r, działając na podstawie art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2018r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 512 z późniejszymi zmianami), w związku z nabyciem w dniu 18 września 2018r znacznego pakietu akcji Rotopino.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy w wyniku którego nastąpiło przekroczeniu przez TIM SA progu 90 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA (na dzień 15.11.2018r TIM SA posiada 9.912.751 akcji Rotopino.pl SA, uprawniających do 9.912.751 głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA, co stanowi udział w wysokości 99,13 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA), w dniu 15.11.2018 r Zarząd TIM SA postanowił podjąć działania mające na celu wystąpienie do pozostałych akcjonariuszy Rotopino.pl. SA. z żądaniem sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji tj 87 249 akcji zdematerializowanych, zwykłych, na okaziciela, o wartości 0,10 złotych każda, stanowiących udział w wysokości 0, 87 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA. (dalej: "Przymusowy wykup") po cenie określonej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2018r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 512 z późniejszymi zmianami).

Przymusowy wykup akcji Rotopino.pl SA zostanie ogłoszony i przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa."

Uzasadnienie opóźnienia przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości:

Niezwłoczne podanie do publicznej wiadomości ww. informacji poufnej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki poprzez potencjalne ryzyko zwiększenia ceny nabycia akcji w trakcie przygotowywania procedury Przymusowego wykupu akcji.

W opinii Zarządu Spółki, opóźnienie przekazania informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej.

Emitent wdrożył procedury mające na celu zapewnienie zachowania informacji poufnej w poufności.

Jednocześnie Zarząd TIM SA w związku z ogłoszeniem w dniu 13 grudnia 2018 r Przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść zawiadomienia o Przymusowym wykupie akcji Rotopino.pl SA.

32045674_Przymusowy_wykup_Rotopino.pl_SA.pdf

 

Wróć

Nasi klienci