Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

02.01.2019

Raport bieżący z plikiem 2/2019

Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, TIM S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 stycznia 2019 r Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczego KRS sygn. sprawy WR.VI.Ns-Rej. KRS/040028/18/903 o zarejestrowaniu przez Sąd w dniu 21 grudnia 2018 r. zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy Uchwały nr 6/05.10.2018r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 5 października 2018 r. Informację o podjęciu ww. uchwały Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 43/2018 z dnia 5 października 2018r.

W dniu 5 października 2018 r na mocy Uchwały nr 6/05.10.2018r Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanowiło co następuje:

"Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu TIM S.A. (przyjętego uchwałą nr 25/ 13.06.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.06.2018r Repertorium A nr 13845/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7

1.Przedmiotem przeważającej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46,90,Z),

2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1)handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

2)handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),

3)magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

4)transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

5)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

6)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

7)wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z ),

8)usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

9)reklama (PKD 73.1.),

10)usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),

11)doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),

12)działalność związana z oprogramowaniem, pozostała (PKD 62.01.Z),

13)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

14)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność (PKD 62.02.Z),

15)naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

16)pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

17)pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

18)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.58. B),

19)działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z),

20)działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

21)pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

22)pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ( PKD 66.19.Z)."

2.W pozostałym zakresie postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą."

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany, o których mowa powyżej - przyjęty na mocy Uchwały nr 7/05.10.2018r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 5 października 2018 roku.

32172888_Statut_TIM_SA_tekst_jednolity_uwzgledniajacy_zmiany_uchwalone_w_dniu_5.10.2018r__.pdf

 

Wróć

Nasi klienci