Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

02.04.2019

Raport bieżący 9/2019

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM SA sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w kwocie 10. 214.060,87 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście czternaście tysięcy sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy). Zgodnie z ww. wnioskiem Zarząd TIM SA proponuje aby:

- kwota w wysokości 1.109.960 zł ( słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczona została na wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem iż wyżej wymieniona kwota wypłacona została w dniu 20 grudnia 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2018 rok,

- kwota w wysokości 9.104.100,87 zł (słownie: dziewięć milionów sto cztery tysiące sto złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczona została na fundusz dywidendowy.

Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 20 grudnia 2018 roku wypłacona została zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, czyli 1 zł (słownie: jeden złoty) brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 1.109.960 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2018 r - 30.06.2018 r, zaś kwota w wysokości 21.089.240 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym. Informację o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 46/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 1 kwietnia 2019 pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd TIM SA wniosek, o którym mowa powyżej.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Wróć

Nasi klienci