Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

10.04.2019

Raport okresowy roczny za 2018 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018
2018

01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów, materiałów 751476 655712 175994 154478
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12891 1278 3019 301
Zysk (strata) brutto 12514 1092 2931 257
Zysk (strata) netto 10211 732 2391 172
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19746 12477 4624 2939
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8951) (3164) (2095) (745)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22192) (76) (5197) (18)
Przepływy pieniężne netto, razem (11397) 9237 (2668) 2176

stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2017 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2017
Aktywa, razem 331228 338301 77030 81110
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 167387 162472 38926 38954
Zobowiązania długoterminowe 5245 5446 1220 1306
Zobowiązania krótkoterminowe 162142 157026 37706 37648
Kapitał własny 163841 175829 38103 42156
Kapitał zakładowy 22199 22199 5163 5322
Liczba akcji ( w tys. szt) 22199 22199 22199 22199

01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,46 0,03 0,108 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwyką ( w zł/EUR) 0,46 0,03 0,108 0,01

stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2017 stan na dzień 31.12.2018 stanna dzień 31.12.2017
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,38 7,92 1,72 1,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,38 7,92 1,72 1,90

 

32968270_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TIM_SA_w_sprawie_oceny_sprawozdan_za_2018_r_.pdf

32968270_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu_za_2018_r_.pdf

32968270_SF_TIM_S.A._sporzadzone_na_dzien_31.12.2018_r_.pdf

32968270_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_sprawozdania_finansowego.pdf

32968270_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_TIM_za_2018_rok.pdf

 

Wróć

Nasi klienci