Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

10.04.2019

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018
2018

01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 830264 719172 194446 169428
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19857 (3172) 4650 (747)
Zysk (strata) brutto 18738 (4270) 4388 9
Zysk (strata) netto 15094 (3838) 3535 (904)
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli - (148) - (35)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27171 13802 6363 3252
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7087) (9089) (1660) (2141)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (31376) 397 (7348) 93
Przepływy pieniężne netto, razem (11292) 5110 (2645) 1204

stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2017 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2017
Aktywa, razem 370022 366363 86052 87838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 214636 197051 49915 47244
Zobowiązania długoterminowe 36121 23301 8400 5587
Zobowiązania krótkoterminowe 178515 173750 41515 41657
Kapitał własny jednostki dominującej 155386 164667 36136 39480
Kapitał zakładowy 22199 22199 5163 5322
Liczba akcji ( w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199

01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,68 (0,17) 0,16 (0,04)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,68 (0,17) 0,16 (0,04)

stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2017 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2017
Wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,00 7,42 1,63 1,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,00 7,42 1,63 1,78

 

32968423_GK_TIM_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe__31.12.2018_.pdf

32968423_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TIM_SA_w_sprawie_oceny_sprawozdan_za_2018_r_.pdf

32968423_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu_za_2018_r_.pdf

32968423_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_SSF_GK_TIM_31.12.2018r.pdf

32968423_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_TIM_za_2018_rok.pdf

 

Wróć

Nasi klienci