Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

18.04.2019

Raport bieżący z plikiem 13/2019

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 15.05.2019 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13 (biurowiec Cu, VII piętro).

Porządek obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA jest następujący:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Sekretarza.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2018.

8.Przedstawienie sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2018.

9.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2018r (zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2018r), Sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2018, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok 2018, wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2018 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki .

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2018 rok (zawierającego Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2018r).

11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TIM SA za 2018 rok.

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2018 rok.

13.Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2018 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2018 r.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Annie Słobodzian-Puła - z wykonania obowiązków w 2018 r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Piotrowi Tokarczukowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018 r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Kuszowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Krzysztofowi Kaczmarczykowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -Leszkowi Mierzwie - z wykonania obowiązków w 2018 r.

23.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM SA: Krzysztofa Kaczmarczyka i Andrzeja Kusza.

24.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.

25.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania Członków Rady Nadzorczej TIM SA

26.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TIM SA przekazuje:

1.Ogłoszenie o ZWZ TIM S.A. przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

2.Projekty uchwał na ZWZ TIM S.A..

3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016r", pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 15.05.2019r , powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM S.A..

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.timsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM S.A. Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.

33035315_Ogloszenie_ZWZ_TIM_SA_15.05.2019r_.pdf

33035315_Projekty_uchwal_na_ZWZ_TIM_SA_15-05-2019.pdf

33035315_WZOR_PELNOMOCNICTWA__FORMULARZ__-ZWZ_TIM_SA_15.05.2019r__1_.pdf

 

Wróć

Nasi klienci