Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

11.09.2019

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN
w tys. EUR

półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Grupa Kapitałowa TIM 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 417700 392065 97411 92479
Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej 14777 8676 3446 2046
Zysk (strata) brutto 11467 8352 2674 1970
Zysk (strata) netto 8461 6650 1973 1569
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli
20
5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4170 (1769) 972 (417)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1983) 851 (462) 201
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1624) (2452) (379) (578)
Przepływy pieniężne netto, razem 563 (3370) 131 (794)

stan na dzień 30.06.2019 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 30.06.2019 stan na dzień 31.12.2018
Aktywa, razem 469 741 370022 110475 86052
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 310433 214636 73008 49915
Zobowiązania długoterminowe 107585 36121 25302 8400
Zobowiązania krótkoterminowe 202848 178515 47706 41515
Kapitał własny jednostki dominującej 159308 155386 37467 36136
Kapitał zakładowy 22199 22199 5221 5163
Liczba akcji ( w tys szt) 22199 22199 22199 22199

01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,38 0,30 0,09 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,38 0,30 0,09 0,07

stan na dzień 30.06.2019 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 30.06.2019 stan na dzień 31.12..2018
Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 7,18 7,00 1,69 1,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,18 7,00 1,69 1,63
TIM S.A. 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 376117 354 525 87714 83624
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15442 4450 3601 1050
Zysk (strata) brutto 15212 4495 3548 1060
Zysk (strata) netto 11779 3691 2747 871
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1714 (601) 400 (142)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6617) (2925) (1542) (690)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6004 (2) 1400
Przepływy pieniężne netto, razem 1101 (3528) 258 (832)

stan na dzień 30.06.2019 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 30.06.2019 stan na dzień 31.12.2018
Aktywa, razem 368259 331228 86608 77030
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 192639 167387 45306 38927
Zobowiązania długoterminowe 12679 5245 2982 1220
Zobowiązania krótkoterminowe 179960 162142 42324 37707
Kapitał własny 175620 163841 41303 38103
Kapitał zakładowy 22199 22199 5221 5163
Liczba akcji ( w tys. szt) 22199 22199 22199 22199

01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 0,17 0,124 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,53 0,17 0,124 0,04

 

34118815_Raport_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_sprawozdania_finansowego_TIM_SA_2019_r.pdf

34118815_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_sprawozdania.pdf

34118815_Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_TIM_sporzadzone.pdf

34118815_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_TIM_za_I_polrocze_2019_r.pdf

 

 

Wróć

Nasi klienci