Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

22.04.2020

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2019
2019

01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 890035 830264 207043 194446
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32532 19857 7568 4650
Zysk (strata) brutto 25227 18738 5868 4388
Zysk (strata) netto 19565 15094 4551 3535
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54093 27171 12583 6363
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 932 -7087 217 -1669
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39769 -31376 -9251 -7349
Przepływy pieniężne netto, razem 15256 -11292 3549 -2645

stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2018
Aktywa, razem 468474 370022 110009 86052
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 315821 214636 74162 49915
Zobowiązania długoterminowe 102715 36121 24120 8400
Zobowiązania krótkoterminowe 213106 178515 50043 41515
Kapitał własny jednostki dominującej 152653 155389 35847 36136
Kapitał zakładowy 22199 22199 5213 5163
Liczba akcji ( w tys. szt) 22199 22199 22199 22199

01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/eur) 0,88 0,68 0,21 0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/eur) 0,88 0,68 0,21 0,16

stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2018 stan na dzień 31.12.2019 stan na dzień 31.12.2018
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) 6,88 7,0 1,61 1,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) 6,88 7,0 1,61 1,63

 

35931324_Oswiadczenie_RN_TIM_SA__KA_17.04.2020_r_.pdf

35931324_Oswiadczenie_RN__ocena_sprawozdan_za_2019_r_2020.04.17.pdf

35931324_SSF_GK_TIM_sporzadzone_na_dzien_31.12.2019_r.pdf

35931324_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_SSF_GK_TIM_za_2019_r.pdf

35931324_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_TIM_za_2019_.pdf

 

Wróć

Nasi klienci