Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

20.05.2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Grupa Kapitałowa TIMPrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 240 079 207 548 55 501 48 292
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 305 7 141 1 689 1 662
Zysk (strata) brutto 727 5 117 168 1191
Zysk (strata) netto 539 3866 125 900
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli - - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7073 3139 1635 730
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2072) (2739) (479) (637)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6670) (916) (1542) (213)
Przepływy pieniężne netto, razem (1669) (516) (386) (120)

stan na dzień 31.03.2020 stan nadzień 31.03.2019 stan nadzień 31.03.2020 stan nadzień 31.03.2019
Aktywa, razem 500 118 468 474 109 861 110 009
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 346 926 315 821 76 209 74 162
Zobowiązania długoterminowe 105 151 102 715 23 098 24 120
Zobowiązania krótkoterminowe 241 775 213 106 53 111 50 043
Kapitał własny jednostki dominującej 153 192 152 653 33 652 35 847
Kapitał zakładowy 22 199 22199 4 876 5 213
Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22199 22 199 22 199

01.02.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.12.2019
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 0,17 0,01 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 0,17 0,01 0,04

stan na 31.03.2020 stan na 31.03.2019 stan na 31.03.2020 stan na 31.03.2019
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,90 6,88 1,52 1,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) 6,90 6,88 1,52 1,61
Rozwodniona liczba akcji ( w tys.szt) 22 199 22 199 22 199 22 199
TIM S.A. 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 213 175 188 051 49 281 43 755
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 237 7 459 1 442 1 734
Zysk (strata) brutto 5 808 7 298 1 343 1697
Zysk (strata) netto 4 514 5 726 1044 1331
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 501 1 118 809 260
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 218) (3 790) (975) (881)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 828) 2 011 (423) 468
Przepływy pieniężne netto, razem (2545) (661) (588) (154)

stan na 31.03,2020 stan na 31.03.2019 stan na 31.03.2020 stan na 31.03.2019
Aktywa, razem 406 988 374 457 89403 87 932
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 233 675 205 658 51 331 48 294
Zobowiązania długoterminowe 12 852 12 657 2 823 2 972
Zobowiązania krótkoterminowe 220 823 193 001 48 508 45 321
Kapitał własny 173 313 168 799 38 072 39 638
Kapitał zakładowy 22 199 22 199 4 876 5 213
Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199

01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,20 0,26 0,05 0,06

 

36170171_Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_TIM_-_1Q_2020_20.05.2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci