Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

29.07.2020

Raport bieżący 22/2020

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka"), działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Zarząd TIM S.A. w dniu 28 lipca 2020 r został poinformowany, że fundusze inwestycyjne (dalej: "Fundusze") zarządzane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Towarzystwo") zmniejszyły posiadany udział w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM S.A. poniżej progu 10 % .

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Towarzystwa, zmniejszenie stanu posiadania liczby głosów w Spółce poniżej 10 % nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 23 lipca 2020 r transakcji sprzedaży 192 468 (stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Transakcja została rozliczona w dniu 27 lipca 2020 r .

Zgodnie z zawiadomieniem Towarzystwa, przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 2 224 441 (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji TIM S.A., które stanowiły udział w wysokości 10,02 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniały do 2 224 441 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,02 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa powyżej, według stanu na dzień 28 lipca 2020 r Fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 2 031 973 (dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje Spółki, które dawały prawo do 2 031 973 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 9,15 % w kapitale zakładowym TIM S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A..

Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM SA wynosi 22 199 200.

Według oświadczenia Towarzystwa Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy oraz Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art.69 ust.4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

 

Wróć

Nasi klienci