Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

25.11.2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 2 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Grupa Kapitałowa TIMPrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 761 396 647347 172102 150242
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34151 24611 7719 5712
Zysk (strata) brutto 24293 17415 5491 4042
Zysk (strata) netto 19864 14202 4490 3296
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli - - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32116 38748 7259 8993
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6526) (4239) (1475) (984)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18757) (16671) (4240) (3869)
Przepływy pieniężne netto, razem 6833 17838 1544 4140

30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa, razem 506717 468474 111937 110009
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 334200 315821 73827 74162
Zobowiązania długoterminowe 100423 102715 22184 24120
Zobowiązania krótkoterminowe 233777 213106 51643 50043
Kapitał własny 172517 152653 38110 35847
Kapitał zakładowy 22199 22199 4904 5213
Liczba akcji (w tys. szt) 22199 22199 22199 22199

01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wPLN/EUR) 0,89 0,64 0,20 0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wPLN/EUR) 0,89 0,64 0,20 0,14

30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,77 6,88 1,72 1,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) 7,77 6,88 1,72 1,61
Rozwodniona liczba akcji (wtys.szt) 22199 22199 22199 22199
TIM S.A. 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 671920 583324 151877 135383
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26694 22855 6034 5302
Zysk (strata) brutto 26438 22601 5976 5244
Zysk (strata) netto 21550 18256 4871 4236
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli - - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15524 30472 3509 7072
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5404) (10017) (1221) (2324)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3763) (2506) (851) (582)
Przepływy pieniężne netto, razem 6357 17949 1437 4166

30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa, razem 413 846 374457 91421 87932
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 223497 205658 49372 48294
Zobowiązania długoterminowe 14037 12657 3101 2972
Zobowiązania krótkoterminowe 209460 193001 46271 45321
Kapitał własny 190349 168799 42049 39638
Kapitał zakładowy 22199 22199 4904 5213
Liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199

01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019

 

37797116_GK_TIM__Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q_2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci