Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

27.11.2020

Raport bieżący 37/2020

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 26 listopada 2020 roku została zawarta warunkowa umowa sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Umowa") na mocy której TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu zobowiązała się do sprzedaży na rzecz OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji na okaziciela Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), które to akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl S.A., za cenę 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunku zawieszającego polegającego na uzyskaniu bezwarunkowej i ostatecznej zgody Prezesa UOKIK na dokonanie koncentracji.

Umowa przenosząca własność akcji Rotopino.pl S.A. zostanie zawarta pomiędzy stronami w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia spełnienia się warunku zawieszającego, o którym mowa powyżej, chyba że Strony uzgodnioną inaczej.

 

Maksymalny termin spełnienia się powyższego warunku strony wyznaczyły na 31 marca 2021 roku.

Umowa przewiduje prawo odstąpienia od Umowy dla każdej strony, na warunkach w niej określonych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w umowach tego typu.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Zarząd TIM S.A. uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na potencjalny wpływ ww. faktów na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.

 

Wróć

Nasi klienci