Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

24.12.2020

Raport bieżący 41/2020

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 przesłanego do publicznej wiadomości w dniu 27 listopada 2020 roku o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na mocy której TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu zobowiązała się do sprzedaży na rzecz OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji na okaziciela Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), które to akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl, za cenę 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), z zastrzeżeniem spełnienia się warunku zawieszającego jakim jest uzyskanie bezwarunkowej i ostatecznej zgody Prezesa UOKIK na dokonanie koncentracji, informuje, iż w dniu 24 grudnia 2020 roku otrzymał decyzję nr DKK-244/2020 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego, z dnia 23 grudnia 2020 roku, na mocy której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy kontroli nad Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Umowa przenosząca własność akcji Rotopino.pl S.A. zostanie zawarta pomiędzy spółkami w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia wydania zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informację o zawarciu przyrzeczonej umowy przenoszącej własność akcji Rotopino.pl S.A. Zarząd TIM S.A. przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej zawarciu.

.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Zarząd TIM S.A. uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na potencjalny wpływ ww. faktów na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.

 

Wróć

Nasi klienci