Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

TIM

29.12.2020

Raport bieżący 42/2020

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku w wykonaniu warunkowej (zobowiązującej) umowy sprzedaży akcji Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zawarta została pomiędzy TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Sprzedający) a Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Kupujący) umowa przenosząca własność 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) akcji na okaziciela Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), które to akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl, za cenę 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

Informację o zawarciu warunkowej (zobowiązującej) umowy sprzedaży akcji Rotopino.pl S.A. Zarząd TIM S.A. przekazał do publicznej wiadomości w dniu 27 listopada 2020 roku w raporcie bieżącym nr 37/2020.

Informację o spełnieniu się warunku, o którym mowa w warunkowej (zobowiązującej) umowie sprzedaży akcji Rotopino.pl S.A. Zarząd TIM S.A. przekazał do publicznej wiadomości w dniu 24 grudnia 2020 roku w raporcie bieżącym nr 41/2020.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Zarząd TIM S.A. uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na potencjalny wpływ ww. faktów na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.

 

Wróć

Nasi klienci