Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

20.03.2018

 

Raport bieżący 5/2018

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (dalej: Emitent) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość posiadanych przez Emitenta aktywów w postaci udziałów w spółce IQnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, dalej IQnet, (w której Emitent posiada 99,95 % udziałów) w kwocie 2 965 tys. zł

Po dokonaniu odpisu bilansowa wartość udziałów IQnet w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniesie 1 872 tys. zł.

Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd analiz działalności IQnet w oparciu o dotychczasowe wyniki oraz prognozy na najbliższe 5 lat i ocena zdolności spółki do generowania przepływu środków pieniężnych i zysków, przy uwzględnieniu niekorzystnych zmian w otoczeniu technologicznym i rynkowym. Do przeprowadzenia testu na trwałą utratę wartości wykorzystano metodę DCF.

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów obciąży wynik finansowy netto za 2017 rok, w efekcie czego Emitent nie wykaże zysku.

Dokonany odpis wartości udziałów ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Emitent zastrzega, że sprawozdanie finansowe za 2017 rok jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta, w związku z czym w/w kwoty mogą ulec zmianie.

 

Wróć

Nasi klienci