Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

25.04.2018

 

Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 787 31 411 7 253 7 179
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 612 656 144 150
III. Zysk (strata) brutto -2 597 630 -612 144
IV. Zysk (strata) netto -2 774 517 -654 118
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 320 207 311 47
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -340 21 -80 5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -301 -1 035 -71 -237
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 679 -807 160 -184
IX. Aktywa, razem 24 375 25 893 5 844 5 853
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 319 8 592 2 474 1 942
XI. Zobowiązania długoterminowe 385 272 92 61
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 369 6 941 2 007 1 569
XIII. Kapitał własny 14 056 17 301 3 370 3 911
XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 656 618
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,01 0,19 -0,24 0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,14 6,32 1,23 1,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,18 0,37 0,04 0,09

 

30229813_List_Prezesa_Zarzadu_Unima_2000_Systemy_Teleinformatyczne_S.A..pdf

30229813_Oswiadczenia_Zarzadu.pdf

30229813_Oswiadczenie_o_stosowaniu_dobrych_praktyk_w_2017.pdf

30229813_Sprawozdanie_finansowe_2017_UNIMA_jednostkowe.pdf

30229813_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_za_2017.pdf

30229813_sprawozdanie_bieglego_rewidenta_-_jednostkowe_za_2017.pdf

 

Wróć

Nasi klienci