Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

25.04.2018

 

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 293 41 539 9 728 9 493
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 966 1 263 -463 289
III. Zysk (strata) brutto -2 226 1 121 -524 256
IV. Zysk (strata) netto -2 530 741 -596 169
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 979 876 231 200
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 -168 -3 -38
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -533 -1 266 -126 -289
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 433 -558 102 -128
IX. Aktywa, razem 24 175 25 672 5 796 5 803
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 001 10 497 2 877 2 373
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 223 940 293 212
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 778 9 557 2 584 2 160
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 12 174 15 175 2 919 3 430
XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 656 618
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości 0,00 -3,00 0,00 -0,68
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,93 0,27 -0,22 0,06
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,45 5,55 1,07 1,25
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,45 5,55 1,33 1,35
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,18 0,37 0,04 0,08

 

30229868_List_Prezesa_Zarzadu_Unima_2000_Systemy_Teleinformatyczne_S.A..pdf

30229868_Oswiadczenia_Zarzadu.pdf

30229868_Oswiadczenie_o_stosowaniu_dobrych_praktyk_w_2017.pdf

30229868_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_2017.pdf

30229868_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Unima2000_za_2017.pdf

30229868_sprawozdanie_bieglego_rewidenta_-_skonsolidowane_za_2017.pdf

 

Wróć

Nasi klienci