Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

21.05.2018

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
DANE JEDNOSTKOWE
*
*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 064 7 561 1 691 1 763
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 188 175 45 41
III. Zysk (strata) brutto 135 182 32 42
IV. Zysk (strata) netto 86 147 21 34
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 150 -674 36 -157
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 -209 3 -49
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -719 1 014 -172 236
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -557 131 -133 31
IX. Aktywa, razem 22 218 24 375 5 279 5 844
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 076 10 319 1 919 2 474
XI. Zobowiązania długoterminowe 573 385 136 92
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 085 8 369 1 446 2 007
XIII. Kapitał własny 14 142 14 056 3 360 3 370
XIV. Kapitał podstawowy 2 735 2 735 650 656
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 -1,01 0,01 -0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,17 5,14 1,23 1,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,18 0,00 0,04
DANE SKONSOLIDOWANE
*
*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 718 10 285 2 326 2 398
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 373 390 89 91
III. Zysk (strata) brutto 318 393 76 92
IV. Zysk (strata) netto 222 315 53 73
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 767 -285 184 -66
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 -10 -2 -2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -885 949 -212 221
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -128 654 -31 102
IX. Aktywa, razem 22 002 24 175 5 228 5 796
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 642 12 001 2 291 2 877
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 326 1 223 315 293
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 316 10 778 1 976 2 584
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 12 360 12 174 2 937 2 919
XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 650 656
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 -0,93 0,02 -0,22
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,52 4,45 1,07 1,07
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,52 4,45 1,07 1,07
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,18 0,00 0,04

 

30433976_Raport_kwartalny_za_I_Q_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci